مورد تائید سازمان آتش نشانی های استان تهران و اصفهان      3- 33105001-041